Dementování zavádějících zpráv od konkurence

Společnost Energie ČS oznamuje klientům, že dopisy, které jsou jim v posledních dnech zasílány některými provozovateli distribučních soustav a které mylně informují o závažné situaci týkající se dodávky a distribuce elektřiny nebo plynu a hrozícím neoprávněném odběru, považuje za neetické a podvodné jednání a zneužívání neznalosti energetického právního rámce.

Informujeme zákazníky, že v rámci procesu změny dodavatele běžně nastávají situace, pro které je v energetickém odvětví používán zavedený pojem „PŘETRŽKA“ a který vystihuje případ, kdy při změně dodavatele elektřiny probíhá odběr elektřiny v odběrném místě zákazníka po dobu kratší než 10 pracovních dní bez smluvního subjektu zúčtování evidovaného pro odběrné místo zákazníka.

V praxi tato situace může vzniknout, pokud zákazník sám ukončí smlouvu o dodávce elektřiny nebo plynu např. formou odstoupení. Bohužel, než se předchozí dodavatel vyjádří k ukončení smlouvy a akceptuje odstoupení, uplyne nějaký čas. Nový dodavatel energií musí na takovéto vyjádření čekat, aby mohl nové odběrné místo řádně registrovat u společnosti OTE, a.s. a zároveň dodržet zákonnou lhůtu 10 pracovních dnů pro onu registraci. Tato standardní situace je řešena právě procesem tzv. „přetržky“ a v centrálním systému dochází ke zpětné registraci na nového dodavatele energií a současně ke zpětnému přenesení odpovědnosti za odchylku.

NEJEDNÁ SE NEOPRÁVNĚNÝ ODBĚR ELEKTŘINY A ODPOVĚDNOST ZA ODCHYLKU NESE BUDOUCÍ SUBJEKT ZÚČTOVÁNÍ, v souladu s §51 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).

Energie ČS se řídím Etickým kodexem Energetického regulačního úřadu a ctí pravidla etického a profesionálního jednání obchodníka v energetických odvětvích.