Smlouva | Informace

Jak uzavřít smlouvu

Jak uzavřít smlouvu

 • Smlouva on-line za pár minut z pohodlí domova.
 • Specialista nefinančních služeb na vybraných pobočkách České spořitelny
 • Operátor nefinančních služeb prostřednictvím Videokonference na vybraných pobočkách ČS
 • Bezplatná zákaznická linka +420 800 888 880, v pracovní dny od 8-18 hodin
 • Kontaktní e-mail info@energie-cs.cz

 

Co je třeba vědět před uzavřením smlouvy

Smlouva s Energií ČS je uzavírána zpravidla na dobu neurčitou se standardní tříměsíční výpovědní lhůtou a lze ji ukončit kdykoli bez smluvních sankcí a poplatků.

Celý proces změny dodavatele včetně výpovědi stávajícímu dodavateli na základě Vámi podepsané plné moci vyřídíme za Vás a o jednotlivých krocích Vás budeme postupně informovat.

U smlouvy uzavřené na dobu neurčitou trvá změna dodavatele obvykle 3 měsíce. V případě uzavřené smlouvy na dobu určitou je lhůta přeregistrace odběrného místa k naší společnosti závislá na výpovědní lhůtě Vašeho stávajícího dodavatele. Datum zahájení dodávky energií tak navazuje na konec platnosti smlouvy, uzavřené s Vaším stávajícím dodavatelem.


Jak postupovat při sepisování smlouvy

Ke sjednání smlouvy s Energií ČS si prosím připravte poslední vyúčtování (případně smlouvu se stávajícím dodavatelem energií), kde najdete veškeré potřebné údaje o odběrném místě.

Doporučujeme Vám ověřit si podmínky ukončení Vaší smlouvy u stávajícího dodavatele energií. Rovněž se ujistěte, zda nemáte již z minulosti uzavřenou jinou navazující smlouvu na dodávky energií, kterou by bylo třeba řádně vypovědět, abyste nebyli vystaveni zbytečné sankci. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou stran a nabývá účinnosti dnem zahájení dodávek od naší společnosti.


Konečné vyúčtování stávajícího dodavatele

Se změnou dodavatele nedochází ke změně zařazení odběrného místa do distribuční oblasti. Každá z distribučních oblastí má pevně stanovené hranice, které není možné ovlivnit ze strany dodavatele, ani odběratele. Distributor bude tedy i nadále zodpovědný za odečty spotřeby a správu měřících zařízení. Stejně tak technické parametry odběrného místa zůstávají se změnou dodavatele zachovány. Vyúčtování Vám tedy z výše uvedených důvodu bude zasíláno ve stejném termínu jako u předchozího dodavatele.

Konečné vyúčtování od předchozího dodavatele bývá zpravidla zasláno do jednoho měsíce od data změny dodavatele.


Stav elektroměru či plynoměru k datu změny dodavatele

Pokud se chcete stát zákazníkem Energie ČS a jste u jiného dodavatele, stav Vašeho měřícího zařízení k datu změny dodavatele naše společnost nepotřebuje. Doporučujeme Vám stav nahlásit Vašemu předchozímu dodavateli, který bude vystavovat fakturu k ukončení odběru, v opačném případě Vám může původní dodavatel vystavit vyúčtování na základě odhadu spotřeby, který nemusí být přesný.

Pokud stav elektroměru či plynoměru svému současnému dodavateli nenahlásíte a se stavem na ukončovací faktuře nebudete souhlasit, máte možnost stav do 15 dní ode dne splatnosti faktury reklamovat. Po vyjádření ze strany příslušného distributora Vám bude vystaven opravný daňový doklad, případně bude reklamace zamítnuta.

 

Zahájení dodávky

V souladu s platnou legislativou nemůže být datum zahájení dodávky dřívější než 10 pracovních dní od uzavření smlouvy s Energií ČS.

Po dokončení procesu přeregistrace odběrného místa, bude zahájena dodávka do Vašeho odběrného místa. O vyjádření Vaším předchozím dodavatelem k akceptaci či zamítnutí výpovědi a zahájení dodávky elektřiny nebo plynu Vás budeme v průběhu procesu změny dodavatele informovat formou SMS nebo e-mailem.

Po zahájení dodávky Vám bude zaslán e-mailem nebo poštou na korespondenční adresu dopis s informací o rozpisu záloh – Platební kalendář.

Vše o změně dodavatele

Vše o změně dodavatele

Standardní změna dodavatele

 

Chcete změnit dodavatele a ušetřit na platbách za energie?

Pokud odebíráte elektřinu či plyn od jiného dodavatele a chcete se stát zákazníkem Energie ČS (elektroměr nebo plynoměr ve Vašem domě, bytě či chalupě je napsaný na Vás a přejete si, aby nadále zůstal napsaný na Vás), jedná se o tzv. standardní změnu dodavatele.

Celý proces změny dodavatele na základě Vámi podepsané plné moci kompletně vyřídíme za Vás. Změna dodavatele není zpoplatněna.


5 kroků

 1. Uzavření smlouvy s Energií ČS, včetně podpisu plné moci
 2. Výpověď stávajícímu dodavateli dle platných obchodních podmínek
 3. Přeregistrace odběrného místa u OTE
 4. Zaslání informace o datu zahájení dodávky prostřednictvím SMS a rozpisu zálohových plateb (poštou/e-mailem)
 5. Zahájení dodávky od Energie ČS

 

Jak dlouho bude změna dodavatele trvat?

Délka trvání celého procesu změny dodavatele je závislá na konkrétních podmínkách uzavřené smlouvy s Vaším stávajícím dodavatelem, zpravidla však platí:

 • Smlouva uzavřená na dobu neurčitou = přeregistrace odběrného místa k naší společnosti trvá zhruba 3 měsíce
 • Smlouva uzavřená na dobu určitou = přeregistrace odběrného místa k naší společnosti je závislá na podmínkách smlouvy uzavřené s Vaším předchozím dodavatelem

 

Přepis odběrného místa

 
Smlouva pro odběr energií je vždy svázána se jménem, datem narození a bydlištěm. Jedná se o situaci, kdy je smlouva na konkrétním místě s původním zákazníkem ukončována a ve stejný okamžik je uzavírána nová smlouva s novým zákazníkem.

TIP. Domluvte se s původním zákazníkem na společném vyřízení přepisu odběrného místa, tím si zajistíte navazující dodávku. Pokud podá žádost o ukončení smlouvy původní zákazník u svého dodavatele samostatně a neuvede v ní jméno nového zákazníka a zároveň si nový zákazník včas nesjedná uzavření smlouvy na dodávku u jím zvoleného dodavatele, bude na tomto odběrném místě demontováno měřící zařízení. Doporučujeme proto podat všechny dokumenty najednou – jak žádost o ukončení smlouvy původního zákazníka, tak potřebné doklady k uzavření smluvního vztahu k zajištění dodávky elektřiny nebo plynu.

 

Přepis se změnou dodavatele

Chcete přepsat energie na jinou osobu a přejít k Energii ČS?

Pokud kupujete nemovitost, nebo se stěhujete do pronájmu a chcete se stát zákazníkem Energie ČS (elektroměr či plynoměr je napsaný na původního majitele nebo nájemníka, který není zákazníkem Energie ČS, a přejete si, aby byl napsaný na Vás), jedná se o tzv. přepis se změnou dodavatele.

Nejčastější důvody pro přepis odběrného místa:

 • Stěhování
 • Koupě nemovitosti
 • Úmrtí, zdravotní nezpůsobilost, odstěhování původního zákazníka

 

POZOR. Pokud dochází pouze ke změně příjmení, nejedná se o přepis, ale o změnu smluvního údaje.

INFORMACE. Pokud se stěhujete do novostavby, jako původní odběratel figuruje nejspíš developer, nebo jiný smluvní partner, zařizující prodej. V případě, že v novostavbě ještě není zřízena přípojka, nejedná se o přepis, ale o připojení nového odběrného místa.

Veškeré kroky spojené s přepisem odběrného místa vyřídíme za Vás. K úspěšnému dokončení přepisu je vždy nutné doložit dokumenty a informace, jejichž soupis je uveden níže.

 

5 kroků

 • Uzavření smlouvy s Energií ČS, včetně podpisu plné moci
 • Výpověď stávajícímu dodavateli dle platných obchodních podmínek
 • Přeregistrace odběrného místa u OTE
 • Zaslání informace o datu zahájení dodávky prostřednictvím SMS a rozpisu zálohových plateb (poštou/e-mailem)
 • Zahájení dodávky od Energie ČS

 

Jak dlouho bude přepis odběrného místa trvat?

 

Délka trvání celého procesu přepisu se změnou dodavatele je závislá na konkrétních podmínkách Vašeho původního dodavatele, zpravidla však v závislosti na komoditě platí:

 • Elektřina = od obdržení kompletních podepsaných dokumentů je přepis zpracován zpravidla do 35 pracovních dní
 • Plyn = od obdržení kompletních podepsaných dokumentů je přepis zpracován zpravidla do 40 pracovních dní

 

PŮVODNÍ ZÁKAZNÍK ZNÁMÝ – stěhování, koupě nemovitosti

 
Při stěhování, případně koupi nemovitosti a následném přepisu energií na nového zákazníka je vždy zapotřebí součinnosti původního odběratele a Vás jako nového zákazníka, a to zejména pro zajištění plynulé dodávky energií a bezproblémové vyřízení celého procesu přepisu odběrného místa.

POZOR na situace, kdy:

 • Původní zákazník podal žádost o ukončení smlouvy u současného dodavatele bez uvedení jména nového zákazníka.
 • Nový zákazník si včas nesjednal novou, navazující smlouvu na dodávku elektřiny nebo plynu u jím zvoleného dodavatele.

V takovém případě bude dodávka do odběrného místa považována za neoprávněný odběr z důvodu bezesmluvního vztahu a na odběrném místě může dojít k demontáži měřicího zařízení.

Potřebné dokumenty:

 • Podepsaná smlouva s Energií ČS (nový zákazník)
 • Předávací protokol se stavy měřícího zařízení (elektroměru či plynoměru) – nepovinný dokument
 • Dokument prokazující vlastnické právo k nemovitosti (nájemní smlouva, kupní smlouva, darovací smlouvy, výpis z katastru nemovitosti)
 • Plná moc původního zákazníka pro ukončení smlouvy u stávajícího dodavatele
 • Plná moc nového zákazníka pro vyřízení smlouvy o připojení k distribuční soustavě

Pokud je Vaše odběrné místo v síti distribuce ČEZ, je třeba vyplnit také plnou moc pro dodavatele.

 

PŮVODNÍ ZÁKAZNÍK NEZNÁMÝ - úmrtí, zdravotní nezpůsobilost, odstěhování původního zákazníka

 
V případě, kdy není možné zajistit součinnost původního zákazníka (původní zákazník zemřel, odstěhoval se a není možné jej kontaktovat, případně je zdravotně nezpůsobilý) a původní smlouva s Energií ČS tedy nebyla řádně ukončena, je kompletní přepis vždy zajišťován zákazníkem novým.

Změna zákazníka je v tomto případě nutná pro správný průběh dodávky, vyúčtování a souvisejících úkonů.

Potřebné dokumenty:

 • Podepsaná smlouva s Energií ČS (nový zákazník)
 • Předávací protokol se stavy měřícího zařízení (elektroměru či plynoměru) – nepovinný dokument
 • Dokument prokazující vlastnické právo k nemovitosti (nájemní smlouva, kupní smlouva, darovací smlouvy, výpis z katastru nemovitosti)
 • Kopie úmrtního listu (případně rozhodnutí o dědickém řízení, je-li k dispozici)
 • Potvrzení o zdravotní nezpůsobilosti (je-li k dispozici)
 • Čestné prohlášení (pro ukončení smlouvy s původním zákazníkem a vypořádání zůstatku)
 • Plná moc nového zákazníka pro vyřízení smlouvy o připojení k distribuční soustavě.

Pokud je Vaše odběrné místo v síti distribuce ČEZ, je třeba vyplnit také plnou moc pro dodavatele.
 

Přepis bez změny dodavatele

 

Chcete přepsat energie na jinou osobu a zůstat u Energie ČS?

Pokud kupujete nemovitost, nebo se stěhujete do pronájmu a chcete zůstat zákazníkem Energie ČS (elektroměr či plynoměr je napsaný na původního majitele nebo nájemníka, který je zákazníkem Energie ČS, a přejete si, aby byl napsaný na Vás), jedná se o tzv. přepis bez změny dodavatele.

Veškeré kroky spojené s přepisem odběrného místa vyřídíme za Vás, a jsou analogické Přepisu se změnou dodavatele, s výjimkou kroku Přeregistrace odběrného místa. Tento krok není v tomto případě zapotřebí, neboť zákazník zůstává u Energie ČS.

Jak dlouho bude přepis odběrného místa trvat?

Jste-li naším zákazníkem a realizujete přepis na jinou osobu v rámci naší společnosti, celý proces po obdržení kompletních podepsaných dokumentů trvá zhruba 15 pracovních dní bez ohledu na komoditu.

K úspěšnému dokončení přepisu je vždy nutné doložit dokumenty a informace, jejichž soupis je uveden níže.

Potřebné dokumenty:

 • Podepsaná smlouva s Energií ČS (nový zákazník)
 • Předávací protokol se stavy měřícího zařízení (elektroměru či plynoměru) – nepovinný dokument
 • Dokument prokazující vlastnické právo k nemovitosti (nájemní smlouva, kupní smlouva, darovací smlouvy, výpis z katastru nemovitosti)
 • Žádost o ukončení odběru původního zákazníka
 • Plná moc nového zákazníka pro vyřízení smlouvy o připojení k distribuční soustavě

Pokud je Vaše odběrné místo v síti distribuce ČEZ, je třeba vyplnit také plnou moc pro dodavatele.
 

Připojení nového odběrného místa

 

Chcete připojit nový elektroměr nebo plynoměr? Nemám elektroměr či plynoměr a potřebuji připojit.

Pokud dokončujete stavbu, případně kupujete novostavbu, kde není připojený elektroměr či plynoměr (chcete se připojit k odběru elektřiny nebo plynu na místě, kde odběr nikdy nebyl), jedná se o tzv. připojení nového odběrného místa.

Veškeré kroky spojené s připojením nového odběrného místa vyřídíme za Vás, s výjimkou zajištění revizní zprávy a zprávy o tlakové zkoušce, ty si zajišťuje zákazník sám na vlastní náklady.

7 kroků

 1. Zajištění revizní zprávy, v případě plynu navíc zprávy o tlakové zkoušce
 2. Uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě (viz níže)
  Krátkodobé připojení odběrného místa (vhodné pro staveništní přípojky) nebo trvalé (pro rodinný dům, byt, chatu, garáž apod.)
 3. Uzavření smlouvy s Energií ČS, včetně podpisu plné moci
 4. Informace o termínu montáže elektroměru či plynoměru (vyřídíme za Vás a budeme Vás informovat)
 5. Osazení elektroměru či plynoměru (zajišťuje místně příslušný distributor)
 6. Zaslání informace o datu zahájení dodávky prostřednictvím SMS a rozpisu zálohových plateb (poštou/e-mailem)
 7. Zahájení dodávky od Energie ČS

 

Jak dlouho bude připojení nového odběrného místa trvat?

Délka trvání celého procesu registrace a zahájení dodávky od naší společnosti je závislá na zajištění smlouvy o připojení:

 • Smlouvu o připojení uzavírá zákazník sám = registrace nového odběrného místa a zahájení dodávek od naší společnosti trvá zhruba 10 kalendářních dní.
 • Smlouvu o připojení uzavírá za zákazníka Energie ČS = registrace nového odběrného místa a zahájení dodávek od naší společnosti trvá zhruba 40 kalendářních dní (distributor má ze zákona 30 kalendářních dní na vyřízení smlouvy o připojení).

TIP. Doporučujeme Vám navštívit některou z poboček provozovatele distribuční soustavy osobně. Smlouva o připojení Vám bude vystavena ihned a zároveň dojde k přidělení EAN/EIC kódu, který je nezbytné uvést při uzavírání smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu s naší společností.

Po uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě s distributorem následuje uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu. Spolu s vyplněnou a podepsanou smlouvou nám zašlete kopii revizní zprávy, zprávy o tlakové zkoušce a kopii smlouvy o připojení. My požadavek předáme k vyjádření příslušnému distributorovi, který následně stanoví termín montáže elektroměru či plynoměru, o kterém Vás budeme informovat.

Potřebné dokumenty:

 • Situační plánek, pokud není objekt jednoznačně určen
 • Podepsaná smlouva s Energií ČS
 • Plná moc nového zákazníka pro vyřízení smlouvy o připojení k distribuční soustavě v případě, že si ji zákazník zajišťuje sám
 • Smlouva o připojení – pokud zákazník smlouvu s provozovatelem distribuční soustavy uzavřel sám
 • Dokument prokazující vlastnické právo k nemovitosti (nájemní smlouva, kupní smlouva, darovací smlouvy, výpis z katastru nemovitosti)
 • Revizní zpráva (od revizního technika elektroinstalační firmy)
 • Dokument o výsledku tlakové zkoušky (pouze u plynu)
 • Výpočet tepelných ztrát (pouze u elektřiny)

INFORMACE. Originál revizní zprávy, případně dokladu o provedení tlakové zkoušky předkládáte při osazení plynoměru pracovníkům Provozovatele distribuční soustavy.

POZOR. Doklad o provedení tlakové zkoušky je platný zhruba půl roku od jeho vystavení, revizní zpráva bývá platná po dobu dvou let.

Změna smlouvy

Změna smlouvy

Jste-li naším zákazníkem, využijte pohodlného způsobu změny údajů ve Webové kanceláři.

Požadavek na změnu zaevidujeme a nahlásíme i u příslušného Distributora přiložením dokladu o změně.
 

Jak provést změnu?

 1. Ve Webové kanceláři
 2. Poslat vyplněný formulář Žádost o změnu na info@energie-cs.cz.
 3. Zaslat korespondenčně na adresu:
  ENERGIE ČS, a. s.
  Na Poříčí 24-26, 110 00 Praha 1
 4. Navštívit vybranou pobočku České spořitelny a změnu vyřídit se specialistou nefinančních služeb

Formulář "Žádost o změnu" ke stažení zde.
 

Změna kontaktních údajů – jméno, adresa, telefon, e-mail

Pro změnu kontaktních údajů je třeba doložit doklad o změně (kopii oddacího listu, občanského průkazu, doklad o přidělení čísla popisného atd.)

Požadavek na změnu zaevidujeme a nahlásíme i u příslušného Distributora přiložením dokladu o změně.
 

Změna distribuční sazby

Požadujete-li změnu distribuční sazby v rámci svého tarifu (D01d na D02d), zadejte požadavek jedním z výše uvedených způsobů.

Změnu distribuční sazby předáme k vyjádření Distributorovi.

Požadujete-li změnu distribuční sazby mimo tarif, který nyní využíváte, je potřeba si zajistit na své náklady revizní zprávu od elektroinstalační firmy. Technik Vám rovněž poradí, která sazba je pro Vás vzhledem k instalovaným spotřebičům nejlepší. Jakmile budete mít vystavenu revizní zprávu, zašlete nám požadavek na změnu sazby spolu s kopií této zprávy, a my zajistíme změnu distribuční sazby u Distributora. Máte-li již k dispozici novou Smlouvu o připojení k distribuční soustavě, zašlete nám také její kopii.
 

Popis distribučních sazeb

 • D01d, D02d – elektřinu dostává zákazník za stejnou cenu 24 hodin denně celý rok, ideální pro domácnosti s využitím elektřiny bez ohřevu vody a vytápění. Jednotarifové sazby pro malou a střední spotřebu.
  - Sazba D01d může být od 1. dubna 2017 nově přiznána pouze pro odběrná nebo předávací místa, do kterých není připojena výrobna elektřiny. Dále tato distribuční sazba může být od 1. dubna 2017 nově přiznána pouze pro odběrná nebo předávací místa se jmenovitou proudovou hodnotou hlavního jističe před elektroměrem do hodnoty 3x63 A včetně.
 • D25d, D26d – elektřinu dostává zákazník po dobu 8 hodin ve výhodném nízkém tarifu. Tyto sazby jsou ideální pro domácnosti, které využívají akumulační spotřebiče k ohřevu vody nebo k vytápění. Dvoutarifové sazby s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin
 • D35d – elektřinu dostává zákazník po dobu 16 hodin denně ve výhodném nízkém tarifu. Tato sazba nabízí využití kombinovaného systému elektrického vytápění a akumulačního ohřevu vody. Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin.
 • D45d – elektřinu dostává zákazník po dobu 20 hodin ve výhodném tarifu. Tato sazba je ideální pro domácnost, která využívá přímotopy i ostatní elektrospotřebiče. Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin.
 • D55d, D56d – elektřinu dostává zákazník po dobu 22 hodin ve výhodném tarifu. Tyto sazby jsou ideální pro domácnosti, které využívají podstatnou část spotřeby elektřiny pro vytápění tepelným čerpadlem a pro akumulační ohřev vody. Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin.
 • D55d – sazba pro domácnosti vytápěné tepelným čerpadlem uvedeným do provozu do 31. 3. 2005
 • D56d – sazba pro domácnosti vytápěné tepelným čerpadlem uvedeným do provozu od 1. 4. 2005
 • D57d – elektřinu dostává zákazník po dobu 20 hodin ve výhodném tarifu. Dvoutarifová sazba pro vytápění topným elektrickým spotřebičem a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin. Tato sazba může být přiznána od 1. dubna 2016, časová délka nízkého tarifu v průběhu dne je minimálně 20 hodin. Maximální souvislá délka vysokého tarifu smí být maximálně jednu hodinu
 • D61d – dvoutarifový produkt pro chataře a chalupáře v nízkém tarifu od pátku 12 hodin do neděle 22 hodin. Dvoutarifová sazba ve víkendovém režimu.

 

Změna hodnoty jističe

Požadujete-li změnu jističe, je potřeba si zajistit na své náklady revizní zprávu od elektroinstalační firmy. Požadavek na změnu hodnoty jističe spolu s kopií revizní zprávy zadejte jedním z výše uvedených způsobů.
 

Změna plynových spotřebičů

Chcete-li změnu plynových spotřebičů, zadejte požadavek spolu s revizní zprávou jedním z výše uvedených způsobů.

Po obdržení Vašeho požadavku odešleme žádost na příslušného Distributora ke schválení.

Ukončení smlouvy

Ukončení smlouvy

V případě, že chcete ukončit odběr elektřiny nebo plynu u naší společnosti, zadejte požadavek jedním z výše uvedených způsobů.

Pokud požadujete ukončení smlouvy z důvodu úmrtí, prosíme o doložení Čestného prohlášení (ke stažení zde) a Úmrtního listu.
 

Odstoupení od smlouvy z důvodu změny obchodních podmínek nebo ceníku

Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy v případě, že dodavatel zvýší cenu za dodávku komodity nebo změní-li jiné smluvní podmínky (jiné než cenu komodity), a to bez uvedení důvodu ve lhůtě 3 měsíců od data účinnosti této změny. Pokud však dodavatel oznámí zákazníkovi zvýšení ceny komodity nebo změnu jiných smluvních podmínek nejméně 30 dnů přede dnem jejich účinností a současně poučí zákazníka o jeho právu na odstoupení od smlouvy, je zákazník oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy nejpozději 10 dnů přede dnem zvýšení ceny komodity nebo změny jiných smluvních podmínek. Ostatní podmínky pro takové odstoupení od smlouvy jsou upraveny v Energetickém zákoně.

Právo na odstoupení od smlouvy nevzniká v případě zvýšení regulované složky ceny, daní a poplatků, a dále v případě změny jiných smluvních podmínek v nezbytném rozsahu z důvodu zajištění souladu s obecně závazným právním předpisem.

Pokud se rozhodnete z důvodu nesouhlasu s novými obchodními podmínkami, ceníkem nebo ceníkem poplatků ukončit smlouvu, zašlete nám odstoupení od smlouvy v písemné podobě na e-mailovou adresu info@energie-cs.cz (formulář "Odstoupení od smlouvy" ke stažení zde).

Více v sekci Dokumenty ke stažení Poučení zákazníka a Obchodní podmínky.
 

Odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku

V případě, že jste uzavřeli smlouvu korespondenčně nebo prostředky vzdálené komunikace, jste oprávněni bez sankce vypovědět smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou nebo určitou, ve lhůtě do 15. dne po zahájení dodávky elektřiny nebo plynu. Lhůta je zachována, je-li nám v jejím průběhu výpověď odeslána. Výpovědní doba činí 15 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.

Byla-li smlouva uzavřena prostředky komunikace na dálku (distančním způsobem) nebo mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele, je zákazník oprávněn, a to bez jakékoliv sankce a uvedení důvodu, do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy odstoupit, kromě případů stanovených v Občanském zákoníku. V případě odstoupení od smlouvy, jejíž plnění již začalo, je však zákazník povinen uhradit dodavateli cenu již poskytnutého plnění.

Odstoupení nám zašlete v písemné podobě na e-mailovou adresu info@energie-cs.cz (formulář "Odstoupení od smlouvy" ke stažení zde).

K obdrženému odstoupení se Vám písemně vyjádříme (akceptace nebo odmítnutí odstoupení).
 

Výpověď vaší smlouvy evidované u Energie ČS

V případě, že naše společnost obdržela výpověď nebo žádost o ukončení smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny či plynu přímo od zákazníka nebo od jiného dodavatele na základě plné moci zákazníka, provádíme ověření a kontrolu výpovědi (žádosti).

Výsledkem tohoto ověření a kontroly je akceptace nebo zamítnutí podané výpovědi (žádosti). O výsledku vyhodnocení výpovědi (žádosti) zákazníka vždy písemně informujeme.
 

Akceptace výpovědi

V akceptačním dopise je uvedeno datum, ke kterému naše společnost potvrzuje ukončení smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny či plynu. K následujícímu dni musí být ze strany zákazníka zajištěna dodávka elektřiny nebo plynu jiným dodavatelem. V opačném případě se zákazník vystavuje riziku vzniku neoprávněného odběru dle příslušných právních předpisů.

V průběhu výpovědní lhůty má zákazník možnost kdykoliv výpověď (žádost) odvolat a zůstat i nadále naším zákazníkem.
 

Zamítnutí výpovědi

V případě zamítnutí obdržené výpovědi (žádosti), zákazníka o důvodech zamítnutí vždy písemně informujeme.

V tomto případě zákazníkovi doporučujeme:

 • při podání výpovědi (žádosti) jiným dodavatelem na základě plné moci zákazníka, obrátit se na příslušného dodavatele s dotazem na řešení vzniklé situace,
 • podal-li výpověď (žádost) zákazník sám, doporučujeme kontaktovat naši společnost za účelem sjednání dalšího postupu.

Nenašli jste, co jste hledali?