Vyúčtování | Informace

Odečet spotřeby energií

Odečet spotřeby

Termín odečtu

Pokud přejdete k Energii ČS, Váš „Provozovatel distribuční soustavy" (dále jen „PDS") zůstává stejný.

Vaše periodické vyúčtování Vám budeme posílat pravidelně jako Váš předchozí dodavatel.


Odečet spotřeby

Za provedení odečtu vaší spotřeby je zodpovědný „Provozovatel distribuční soustavy". Získaná data posílá na „OTE" („Operátor trhu s energií") a posléze doputují k nám. Společnost Energie ČS nemůže jakýmkoli způsobem data o vaší spotřebě ovlivnit!

Po té, co obdrží Energie ČS data od „OTE", je provedena kalkulace ceny za spotřebované energie. Následně vám zašleme vyúčtovací fakturu.

Vaše první vyúčtování od naší společnosti navazuje na konečné vyúčtování od Vašeho předchozího dodavatele.


Stanovení spotřeby k 31. prosinci

Jak se určuje spotřeba elektrické energie v domácnostech k poslednímu dni v roce (tj. 31. prosince), když nebyl proveden odečet ani samoodečet?

Zodpovědnost za odečty spotřeby nese podle zákona vždy „provozovatel distribuční soustavy" (dále jen „PDS"). Společnost Energie ČS nemůže jakýmkoli způsobem data o Vaší spotřebě ovlivnit!

„PDS" může na konci roku stanovit Vaši spotřebu následovně:

 • poměrově na stejné části, které jsou úměrné délce období od data minulého fakturovaného odečtu do 31. prosince a od 1. ledna do data následujícího odečtu, nebo
 • rozpočítá spotřebu pomocí tzv. typových diagramů dodávek (TDD).

 

Typové diagramy dodávek jsou soubory různých relativních hodinových koeficientů, které znázorňují, jakým způsobem určitá skupina odběratelů – v závislosti na používaných spotřebičích – využívá elektrickou soustavu v průběhu času.

Cílem TDD je určit, jak se v čase (v hodinách a dnech) mění spotřeba elektřiny u odběratelů, jejichž měřící zařízení nezaznamenávají hodinové průběhy zatížení. U těchto měřících přístrojů lze pomocí odečtu zjistit pouze nakumulovaný stav za určité období. Jednotlivé distribuční sazby nebo skupiny sazeb mají přidělený jiný TDD, a je tedy možné, že spotřeba odběratelů s různou sazbou může být rozdělena zcela jiným poměrem.

Zúčtování zálohových plateb

Zúčtování zálohových plateb

Veškeré platby, které jsme od Vás přijali do data odečtu spotřeby, a které byly zaúčtovány nejpozději do data vystavení faktury, jsou uvedeny na vyúčtovací faktuře.

Zálohové platby, které byly přijaty až po datu odečtu spotřeby, nebo byly zaúčtovány až po datu vystavení faktury, budou převedeny do Vašeho dalšího zúčtovacího období.

 

Příklad
Zákazníkovi byla vyúčtovací faktura vystavena dne 10. 10. 2019 s datem odečtu spotřeby k 5. 10. 2019. Zákazník provedl úhradu zálohy za 10/2019 ve výši 500 Kč až dne 15. 10. 2019, zaúčtována byla o den později, tedy 16. 10. 2019. Tato platba do vyúčtovací faktury zahrnuta nebude, protože byla uhrazena až po datu odečtu.

Vysvětlení
Aby mohla být zmíněná úhrada zálohy na 10/2019 do vyúčtovací faktury zahrnuta, musí být přijata do data odečtu spotřeby (v této modelové situaci do 5. 10. 2019) a zároveň zaúčtována nejpozději do data vystavení faktury (zde do 10. 10. 2019).

Výpočet zálohy energií

Výpočet zálohy

Na každé vyúčtovací faktuře je Vám automaticky přepočítávána nová výše zálohové platby.

Veškeré zálohové platby za dané období musí pokrývat spotřebu, která se odhaduje pro příští období. Při výpočtu odhadované spotřeby odběrného místa vycházíme z informací získaných v minulosti za stejné období s přihlédnutím k TDD („typový diagram dodávky").

Výši zálohových plateb legislativně upravuje § 32 odst. 11 vyhlášky č. 541/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pro domácnosti (kategorie D) nesmí být celková výše záloh větší než 100 % platby odpovídající spotřebě za předchozí srovnatelné období, a to v případě, že hodnoty rezervované kapacity a jmenovité proudové hodnoty hlavního jistícího prvku před elektroměrem budou stejné.

Složky ceny za energie

Složky ceny za energie

Složky ceny za elektřinu

 

Cena elektřiny se skládá ze tří částí:

 

1. Cena silové elektřiny

Je to jediná složka, kterou můžete Vy sami ovlivnit volbou svého dodavatele energie. Obsahuje tyto položky:

 • pevná měsíční cena
 • cena ve vysokém tarifu (VT)
 • cena v nízkém tarifu (NT)

 

2. Regulovaná platba za dopravu elektřiny

Regulovaná platba je stejná u všech dodavatelů energií. O výši ceny rozhoduje Energetický regulační úřad (ERÚ). Energie ČS nemůže cenu za dopravu elektřiny ovlivňovat!

ERÚ určuje cenu na základě informací, které mu předloží provozovatelé distribuční soustavy, a také podle daných legislativních pravidel ČR.

Regulovaná platba za dopravu elektřiny obsahuje tyto položky:

 • měsíční plat za příkon
 • cena za distribuované množství elektřiny ve VT
 • cena za distribuované množství elektřiny v NT
 • cena systémových služeb
 • cena na podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla
 • cena za činnost zúčtování Operátora trhu s elektřinou, a.s. (OTE)

 

3. Daň z elektřiny

Daň za elektřinu je daná legislativou ČR a je povinná pro všechny dodavatele energie.
 

Složky ceny za plyn

 

1. Plyn

Cena za odebraný zemní plyn
Cena za samotný plyn tvoří asi polovinu celkových nákladů, které platíte. Výši ceny určuje trh a Vy ji můžete ovlivnit výběrem svého dodavatele energie.

Stálý měsíční poplatek
Výše měsíčního poplatku se řídí podle tarifu, který má Váš dodavatel nastaven v produktovém balíčku, jenž od něj odebíráte.

2. Regulované platby

O položkách níže rozhoduje Energetický regulační úřad (ERÚ). Energie ČS nemá možnost tyto části ceny zemního plynu jakkoli ovlivňovat!

Cena za odebraný zemní plyn
Jedná se o cenu za distribuci plynu do odběrného místa. Počítá se ze skutečné spotřeby plynu za dané vyúčtovací období.

Stálý měsíční poplatek
Je to platba za distribuci plynu do odběrného místa. Počítá se jako součin výše poplatku a počtu měsíců vyúčtovacího období.

Činnosti zúčtování OTE
Příspěvek na činnost operátora trhu s elektřinou a plynem. Více na www.ote-cr.cz.

3. Daň z plynu

Daň je definována zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. Za jistých okolností daných zákonem je možné osvobození od daně. Zákazníci kategorie D, „Domácnosti", jsou od placení daně osvobozeni.

Vysvětlivky k vyúčtování

Vysvětlivky k vyúčtování

Plyn

 

OPM (Odběrné a předávací místo)

Je to místo, kde se objekt (př. domácnost) napojuje ke zdroji energie (elektrická síť, plynový rozvod).

EIC KÓD

Jednoznačné určení identifikace „odběrného a předávacího místa". Číselný kód je platný po celé ČR, a pokud přejdete k Energii ČS, tak se nemění.

Jednotkové ceny

Jednotkové ceny se uvádí v Kč za kWh (kilowatthodina).
Uvádí se v souladu s „Cenovým rozhodnutím ERÚ" (Energetický regulační úřad).
Spotřeba plynu se na Vašem měřiči ukazuje v m3 (metr krychlový), na Vašem vyúčtování jsou pak jednotky m3 přepočítány na kWh.

kWh a m³

Spotřeba se měří v m³, při fakturaci se přepočítává na kWh.
1 kWh zemního plynu je takové množství plynu, které odpovídá 1 kWh tepelné energie uvolněné jeho dokonalým spálením.
Spotřeba v kWh = spotřeba v m³ × koeficient přepočtu × spalné teplo.
Koeficient přepočtu je technická konstanta, která závisí na nadmořské výšce, atmosférickém tlaku a umístění plynoměru (vně nebo uvnitř budovy).
Spalné teplo v kWh/m³ (cca 10,55 kWh/m³) je průměrný energetický obsah zemního plynu v dané lokalitě v průběhu fakturačního období.
Spalné teplo je takové množství tepla, které se uvolní dokonalým spálením jednotkového množství paliva.
Přepočet spotřeby zemního plynu na kWh se provádí při standardních podmínkách používaných v plynárenství (při teplotě 15 °C a tlaku 101,325 kPa). Spalné teplo se zjišťuje průběžně a pro účely přepočtu se počítá ze složení zemního plynu podle ČSN ISO 9676.

Co je „1 kWh" zemního plynu?

„1 kWh" zemního plynu je takové množství plynu, které odpovídá 1 kWh tepelné energie, která se uvolní při jeho dokonalém spálení. Pro jeho výpočet je nutné znát chemické složení plynu za konkrétních tlakových a teplotních podmínek.

Proč se přešlo na kWh?

Změna byla akceptována všemi dodavateli energií v ČR. Používání kWh umožňuje objektivnější a přesnější účtování spotřeby plynu. Jelikož se plyn dodává z mnoha různých míst a jeho kvalita se liší, tak je možné právě díky energetické jednotce kWh, která zohledňuje atmosférický tlak na různých místech republiky, eliminovat tyto rozdíly.

Spálením stejného objemu plynu ze dvou různých zdrojů, při rozdílném spalném teple, vzniká odlišné množství využitelné energie.
 

Elektřina

 

OPM (Odběrné a předávací místo)

Je to místo, kde se objekt (př. domácnost) napojuje ke zdroji energie (elektrická síť, plynový rozvod).

EAN OPM

Jednoznačné určení identifikace „odběrného a předávacího místa". Číselný kód je platný po celé ČR, a pokud přejdete k Energii ČS, tak se nemění.

Jednotkové ceny

Jednotkové ceny se uvádí v Kč za MWh (megawatthodina). Uvádí se v souladu s „Cenovým rozhodnutím ERÚ" (Energetický regulační úřad).
Spotřeba elektřiny se na Vašem měřiči ukazuje v kWh (kilowatthodina), na Vašem vyúčtování jsou pak jednotky kWh přepočítány na MWh (1 MWh = 1000 kWh).

Nízký tarif (NT)

NT je časový úsek, kdy se elektřina odebírá za nižší cenu. Důvodem je nižší zatížení elektrické rozvodné sítě v daném čase (např. noc). NT se používá jen u dvoutarifových produktů (u jednotarifových pouze VT). Délka časového období NT je různá a závisí na distribuční sazbě, kterou máte sjednánu.

Vysoký tarif (VT)

VT se používá u jednotarifových a dvoutarifových produktů.

HDO (časy spínání VT a NT)

Hromadné dálkové ovládání (HDO) zajišťuje přepínání vysokého a nízkého tarifu v elektrické síti distributora. Zapínání NT se řídí prostřednictvím HDO každého distributora. Přesný čas spínání pro vaše odběrné místo najdete na internetových stránkách daného distributora.

Jednotarifová sazba

Dodávka elektřiny se účtuje po celý den/období se stejnou sazbou.

Dvoutarifová sazba

Dodávka elektřiny je rozdělena do dvou cenově odlišných sazeb. V období vysokého tarifu (VT) za vyšší cenu a v období nízkého tarifu (NT) za cenově výhodnější sazbu. NT se využívá pro akumulační ohřev vody a elektrické vytápění.

Zasílání faktury e-mailem

Zasílání faktury e-mailem

Pro zřízení zasílání faktur přímo na Váš e-mail zavolejte na Zákaznickou linku, využijte webovou kancelář, nebo nás navštivte na vybraných pobočkách.

Nenašli jste, co jste hledali?